Tutkimus

Kaksi Suomea -hankkeessa on työskennellyt yhteiskuntatieteilijöitä,  jotka ovat tutkimuksissaan tarkastelleet koettua hyvinvointia ja huono-osaisuutta ja terveys- ja hyvinvointieroja väestön ja esimerkiksi matalan kynnyksen ruoka-avussa ja neulanvaihtopisteissä käyvien välillä. KASU on myös tapaustutkimuskohde tieteenfilosofi Inkeri Koskisen tutkijatohtorihankkeessa.


Ohisalo, maria (2017) VÄITÖSKIRJA

Murusia hyvinvointivaltion pohjalla : leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus.

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos. 

 
 

 Saari, Juho (2017) (toim.)

Sosiaaliturvariippuvuus - Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa?

 

LAIHIALA, TUOMO & OHISALO, MARIA (2017)

Leipäjonot sukupuolisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden mittarina. Sosiologia-lehti (tulossa)

 

OHISALO, MARIA. Laihiala, Tuomo. Kahma, Nina. Kouvo, Antti. Saari, Juho (2017)

Subjective well-being of food aid recipients in the capitals of Finland, Greece and Lithuania. 

 

eskelinen, Niko (2016)

Leipää ja luottamusta  – Tutkimus luottamuksen tasoista ja yleistynyttä luottamusta ennustavista tekijöistä ruoka-avun asiakkaiden ja suomalaisen väestön keskuudessa. Pro gradu-tutkielma.

 

OHISALO, MARIA. Laihiala, Tuomo & Saari, Juho (2015a)

Huono-osaiset hyvinvoinnin keskellä: ruoka-avussa ja terveysneuvontapisteissä käyvien elämässä pärjääminen ja hyvinvointikokemukset. Teologinen Aikakauskirja 2015; 120 (4): 291-3019.

Leipäjonot ilmentävät suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuutta. Millaisille ulottuvuuksille ruoka-avussa käyvien ihmisten huono-osaisuus jakautuu? Miten huono-osaisuus kasautuu? Kuinka sosioekonominen tausta on yhteydessä huono-osaisuuden kasautumiseen? Kysymyksiin vastataan leipäjonoissa käyvien omien kokemusten pohjalta. Vastaajat on tavoitettu ruoka-avun toimipisteistä eri puolilta Suomea. 

 

OHISALO, MARIA. Laihiala, Tuomo & Saari, Juho (2015b)

Huono-osaisuuden ulottuvuudet ja huono-osaisuuden kasautuminen leipäjonoissa. Yhteiskuntapolitiikka 2015; 80 (5): 435-446.

 

eriarvoisuusvarasto-keskusteluryhmä facebookissa

Eriarvoisuusvarasto on Kaksi Suomea -hankkeen osana perustettu Facebookin keskusteluryhmä, joka tuo yhteen tutkijoita, toimittajia, poliitikkoja, opiskelijoita, kokemusasiantuntijoita, järjestötoimijoita, taiteilijoita ja muita aktiivisia eriarvoistumisesta, ja eritysesti sen mekanismeista kiinnostuneita keskustelijoita. Ryhmässä on lähes 3200 jäsentä.

Kaikille avoimella foorumilla käydään päivittäin keskustelua eriarvoistumiseen liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi sote-uudistuksen, koulutuksen, tulonjaon, kansantalouden, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Eriarvoisuusvaraston tavoitteena on pureutua eriarvoisuuden laajoihin yhteiskunnallisiin mekanismeihin, kerätä eräänlaista tietovarantoa eriarvoisuuskeskustelun ajankuvasta satavuotiaassa Suomessa sekä tuottaa uusia avauksia yhteiskuntapolitiikan uudelleensuuntaamiseksi tasa-arvoisempaan suuntaan. Keskusteluryhmässä erilaisia näkökulmia kunnioitetaan ja sektorirajat ylittävään vuoropuheluun rohkaistaan. 

Eriarvoisuusvarasto on yksi sosiologien aloitteista lisätä yhteistä, tutkimukseen pohjaavaa tietoa sekä rohkaista  keskustelua ajassa, jossa valemediat ja -uutiset syövät niin mediatilaa kuin heikentävät ihmisten luottamusta mediaan ja politiikkaan.

 

INKERI KOSKINEN: tutkijatohtorihanke (2016 - 2019)

Koskinen seuraa tutkijoiden, toimittajien ja taiteilijoiden yhteistyötä KASU:ssa osana Suomen Akatemian tutkijatohtorihankettaan Uusi rajanveto-ongelma: Tieteen demokratisoituminen ja objektiivisuuden haaste